Lainaehdot


Voimassa 13.2.2018 alkaen

1. Joustoluoton tiedot

Joustoluoton luottomäärä, kulut, nimelliskorko, lyhennystapa, lyhennysaikataulu, lainan järjestelymaksun määrä ja muut palkkiot sekä lainan kokonaiskustannukset käyvät ilmi lainaehdoista ja palvelun verkkosivuilta.

2. Joustoluoton myöntäminen

Joustoluoton/lainan myöntää Wired-Bit Oy (jäljempänä lainanantaja). Joustoluoton luottoraja on määritelty palvelun verkkosivuilla. Luotonsaajalla on oikeus käyttää luottoa nostamalla luottoa vapaasti tililleen sovitun luottorajan puitteissa.

Sopimus syntyy, kun lainansaaja on vahvistanut hyväksyvänsä lainaehdot joko käsin tai sähköisesti. Vahvistuksen vastaanotettuaan lainanantaja toimittaa sopimuksen mukaisen lainasumman lainansaajan ilmoittamalle pankkitilille.

3. Joustoluoton käytöstä aiheutuvat kulut ja takaisinmaksu

Joustoluotossa ei ole kiinteää vuosi- tai kk-maksua. Luoton käytöstä luotonsaajan maksettavaksi tulee verkkosivuillamme voimassaoleva lainakorko.

Luotto maksetaan kerralla takaisin eräpäivään mennessä tai kuukausi erissä osamaksulla. Luotot ovat kuukausikorottomia ensimmäiseen eräpäivään saakka, minkä jälkeen luotonsaaja on velvollinen maksamaan avoimelle saldolle voimassaolevan kuukausikoron. Avoin saldo sisältää nostetun luoton määrän ja kertyneen kuukausikoron. Korotonta maksuaikaa on keskimäärin 30 päivää. Kuukausikorko lasketaan todellisten päivien mukaan käyttäen jakajana kuukauden todellisten päivien määrää.

Luoton vähimmäislyhennys on 45 €. Mikäli luotonsaajan avoin saldo on pienempi kuin 45 €, vähimmäislyhennys on koko avoin saldo.

Luotonsaajalla on oikeus maksaa ilman ennenaikaisesta takaisinmaksusta aiheutuvia kuluja sopimuksen mukaista kuukausierää suurempi kuukausierä, joka saa olla korkeintaan luoton avoimen saldon määrä. Sopimuksen mukaisen kuukausierän ylittävä osa lyhentää luotonsaajan avointa saldoa.

4. Joustoluoton käyttöoikeuden rajoittaminen

Mikäli luotonsaaja on laiminlyönyt maksunsa suorittamisen luotonsaajalle tai samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle viimeistään eräpäivänä tai menetellyt muuten näiden ehtojen vastaisesti, on luotonantajalla tällöin oikeus rajoittaa luoton käyttöoikeutta mm. estämällä uusien käteisnostojen tekeminen. Luotonantajalla on tämä oikeus myös luotonsaajan muun maksuviivästyksen, sopimusrikkomuksen tai julkisen maksuhäiriön johdosta, sekä mikäli lainapalvelun turvallisuus on vaarantunut, tai jos luotonantajalla on syytä epäillä että luottoa käytetään oikeudettomasti tai vilpillisesti tai mikäli vaara siitä, että luotonsaaja ei kykene täyttämään maksuvelvoitettaan on huomattavasti kohonnut.

5. Joustoluoton poikkeuksellinen erääntyminen

Mikäli lainansaaja on laiminlyönyt ensimmäisestä maksukehotuksesta huolimatta lyhennyserän, joka on vähintään 45€ tai jos lyhennys on viivästynyt vähintään kuukauden, on lainanantajalla oikeus eräännyttää koko jäännössaatava maksettavaksi kahden viikon kuluessa siitä, kun erääntymisilmoitus on lähetetty tai neljän viikon kuluessa, jos lainansaajaa ei ole maksukehotuksella aikaisemmin huomautettu maksun viivästymisestä. Lainanantajalla on lisäksi oikeus eräännyttää koko laina myös, jos lainansaaja on antanut lainaa hakiessaan tai sen aikana harhaanjohtavia tietoja. Aikarajojen osalta noudatetaan myös tällöin edellä ilmoitettua.

5.1 Eräännyttämistä ei kuitenkaan kuluttajansuojalain 7. luvun 16. pykälän mukaisesti vaadita, jos viivästyminen on johtunut kuluttajan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen rinnastettavasta hänestä riippumattomasta syystä, edellyttäen ettei eräännyttämisestä kieltäytyminen ole lainanantajalle viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen ilmeisen kohtuutonta.

5.2 Lainan perimisestä ja muista lainan hallinnointiin liittyvistä toimista peritään kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen maksu ja perinnästä aiheutuneet kulut.

6. Lainansaajan peruuttamisoikeus

6.1 Lainansaajalla on oikeus peruuttaa laina ilmoittamalla siitä lainanantajalle 14 päivän kuluessa lainan siirtymisestä asiakkaan tilille, jolloin lainansaajan tulee palauttaa välittömästi ja viimeistään 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä lainasopimuksen nojalla saamansa kaikki varat sen uhalla, että peruuttaminen muutoin raukeaa.

7. Sopimuksen irtisanomisen seuraukset

7.1 Mikäli lainasopimus irtisanotaan kohdan 5 mukaisten lainansaajan laiminlyöntien vuoksi, on lainansaaja velvollinen hyvittämään lainanantajalle perinnästä johtuvat todelliset perintäkulut tai ilman kuluselvitystä niihin määriin asti kuin laki saatavien perinnästä säätelee.

7.2 Lainansaajalla on oikeus maksaa koko loppuvelka takaisin milloin tahansa ennen lainan eräpäivää. Lainansaajan tulee tässä tapauksessa maksaa myös kaikki lainan kulut, mukaan lukien lainan nostoprovisio kokonaisuudessaan.

7.3 Mikäli lainansaaja peruuttaa lainan kohdan 6.1 mukaisesti, on hän velvollinen maksamaan korvauksena lainanantajalle lainan vuosikoron siltä ajalta, kun laina on ollut lainansaajan käytettävissä.

8. Muut ehdot

8.1 Lainanhakija valtuuttaa lainanantajan tekemään lainan myöntämisen kannalta tarpeellisia kyselyitä lainanhakijasta. Valtuutus koskee ainakin seuraavia tarkistuksia: 1. työsuhde, 2. väestörekisteritiedot, 3. verotiedot, 4. muut lainat.

8.2 Kuluttajansuojalain mukainen lainan kokonaiskustannus ilmenee lainasopimuksesta.

8.3 Lainanantajalla on oikeus olla myöntämättä lainaa syytä ilmoittamatta.

8.4 Lainanantajalla on oikeus siirtää sopimus kolmansille osapuolille, jolloin asiasta ilmoituksen saatuaan tulee lainansaajan maksaa sopimuksen mukaiset velvoitteet uudelle osapuolelle.

8.5 Lainansaaja on velvollinen maksamaan viivästyskorkoa viivästyneelle määrälle korkolain mukaisesti. Viivästyskorko on korkolain 4. pykälän 2. momentin mukaisesti kuitenkin vähintään yhtä suuri kuin velasta perittävä korko.

8.6 Lainanantajalla on oikeus veloittaa lainaehtojen muuttamisesta johtuvat maksut kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

8.7 Lainansaajan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava antamissaan tiedoissa tapahtuneista muutoksista lainanantajalle. Lainansaaja ei voi vedota siihen, ettei ole saanut asiakassuhteeseen vaikuttavaa tietoa, jos tiedon saamatta jääminen johtuu siitä, että lainansaaja ei ole ilmoittanut lainanantajalle asiakastiedoissaan tapahtuneita muutoksia. Lainanantaja ei vastaa vahingosta, joka johtuu siitä, että lainansaaja ei ole ilmoittanut lainanantajalle antamissaan tiedoissa tapahtuneista muutoksista. Lainanantajalla on oikeus veloittaa lainansaajalta hinnaston mukainen maksu asiakkaan yhteystietojen päivittämisestä mikäli lainansaaja laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa.

8.8 Asiakkaan suoritukset käytetään ensisijaisesti jo erääntyneiden korkojen ja palkkioiden maksuun, sitten pääoman lyhentämiseen. Mikäli asiakas suorittaa ylimääräisiä suorituksia, kohdennetaan nämä varat lyhentämättömänä pääoman vähentämiseen. Mikäli osa palkkioista on jaettu useammalle erälle, kohdentuu maksettu suoritus edellä mainitulla tavalla ensin erääntyneiden palkkioerien ja korkojen maksuun ja sen jälkeen pääomaan. Erääntymättömät palkkiot kuittaantuvat järjestyksessä viimeisenä.

9. Lainaehtojen muuttaminen

Luotonantajalla on oikeus muuttaa lainaehtoja silloin, kun muutos ei lisää luotonsaajan velvollisuuksia eikä vähennä hänen oikeuksiaan tai johtuu lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä. Silloin kun muutos lisää luotonsaajan velvollisuuksia tai vähentää hänen oikeuksiaan, luotonantaja on velvollinen ilmoittamaan luotonsaajalle kirjallisesti muutoksesta etukäteen. Muutoksesta ilmoitetaan luotonsaajalle vähintään kolme kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Mikäli luotonsaaja ei hyväksy sopimusehtojen muutosta, hän voi irtisanoa tämän sopimuksen päättymään Lainasopimuksen irtisanominen -kohdan mukaisesti.

10. Erimielisyyksien ratkaisu

Jos tämän lainasuhteen erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, lainanhakija voi saattaa asian käsiteltäväksi kuluttajavalituslautakuntaan. 
Yhteystiedot: Kuluttajavalituslautakunta, 
Kaikukatu 3, 4 krs. / PL 306, 
00531 Helsinki,
puh (09) 77261,
fax (09) 753 4880. 

Tämän palvelun tuottamiseen sovelletaan Suomen lakia. Joustoluoton ennakkotiedot on annettu Suomen lain mukaisesti. Ennakkotiedoissa ja sopimusehdoissa sekä sopimussuhteessa käytetään suomen kieltä. Tästä sopimuksesta aiheutuneet riita-asiat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Tarkoituksella virheellisten tai toisen henkilön tietojen antaminen on lain vastaista. Luotonantaja käyttää oikeuttaan viedä kaikki vilpin yritykset viranomaisille syyteharkintaa varten.